Logotip IUP

 
projekti

Prostorsko planiranje
- izdelava strokovnih podlag in primerjalnih študij za prostorske akte
na ravni občine, regije in države
- izdelava strateških prostorskih aktov na ravni občine in regije


Urbanistično in krajinsko načrtovanje
- izdelava izvedbenih prostorskih aktov:
občinski podrobni prostorski načrti


Projektna in tehnična dokumentacija za objekte in zunanje ureditve
- izdelava urbanističnih delov vodilne mape za vse vrste objektov

Varstvo okolja
- izdelava študij ranljivosti, celovitih presoj vplivov na okolje in
poročil o vplivih na okolje

 
 
   

Copyright © 2008 IUP | Programiranje: Specto.si